Medezeggenschapsraad

Vacatures oudergeleding MR obs De Boeier – augustus 2017

 

Aan het einde van dit schooljaar ontstaan er drie vacatures in de oudergeleding van de MR van obs De Boeier. Heeft u één of meerdere kinderen op onze school en heeft u interesse om met ingang van het nieuwe schooljaar 2017-2018 mee te praten over allerlei schoolzaken op beleidsniveau, dan kunt u zich uiterlijk 6 juni a.s. aanmelden. Meer informatie hierover ontvangt u per e-mail. Daarin leest u ook hoe u zich kunt aanmelden als kandidaat voor deelname aan de MR.

Heeft u geen e-mail ontvangen, laat het ons weten: mr.boeier@stichtingschool.nl.

 

Vergaderdata MR obs De Boeier Schooljaar 2016-2017

31 augustus 2016 (“b-o-t” overleg)

21 september 2016

31 oktober 2016

13 december 2016 (is vervallen)

25 januari 2017

9 maart 2017

10 april 2017

16 mei 2017

28 juni 2017

 

Medezeggenschapsraad van obs De Boeier

 

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. Het emailadres van de MR is

mr.boeier@stichtingschool.nl

 

De MR geledingen
De MR bestaat uit 2 geledingen, een ouder- en een personeelsgeleding.
De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders van de school.

 

De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school.

 

MR leden Schooljaar 2016-2017

 

Oudergeleding

Mirjam Gort (voorzitter)

Nico van der Hoek (vicevoorzitter)

Leonie Heutinck

Rose Marie Touber

Tijs van der Zanden (penningmeester)

Personeelsgeleding

Joyce Albers

Marieke van Bruinessen (secretaris)

Ria de Jonge

Monique ter Keurs

Nynke Vogel

 

Doel en taak van de MR

 

Het doel van medezeggenschap in het onderwijs is het bevorderen van het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen.

 

De MR is van grote waarde, omdat het een orgaan is voor inspraak en hierbij de belangen worden behartigd van ouders en leerkrachten, en daarmee ook van de leerlingen. Het is het officiële (bij wet ingestelde) contactorgaan en klankbord tussen enerzijds de ouders en het personeel en anderzijds de schooldirectie, waarbij we streven naar transparantie en goede onderlinge communicatie.

 

De MR kent verschillende bevoegdheden:

 

  • Bij de algemene bevoegdheden gaat het voornamelijk om het recht op voldoende informatie en het initiatiefrecht. Dit betekent dat de directie de MR altijd voldoende informatie dient te verschaffen en dat de MR m.b.t. zaken die de school aangaan het recht heeft zelf een uitspraak of een voorstel aan de directie voor te leggen.
  • De bijzondere bevoegdheden betreffen de advies- en instemmingsbevoegdheid. Bij deze bevoegdheden gaat het voornamelijk om het recht om advies c.q. instemming te geven aangaande een besluit voordat deze wordt genomen. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat beschreven bij welke besluiten het adviesrecht en bij welke het instemmingsrecht geldt. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.infowms.nl .

 

Werkwijze MR

 

De MR komt ongeveer acht keer per schooljaar bijeen. In principe zijn deze vergaderingen openbaar met uitzondering van agendapunten die onder embargo aan de MR worden voorgelegd of waarbij informatie met betrekking tot personen wordt behandeld. Desgewenst kan iedere ouder een agendapunt voor de MR agenda aandragen. Dit kan schriftelijk via het emailadres van de MR: mr.boeier@stichtingschool.nl Op dit emailadres kunt u ook terecht met uw vragen en opmerkingen of om u aan te melden als u eens een vergadering wilt bijwonen.

 

Agenda en notulen MR

 

Zodra de jaarplanning van de MR is vastgesteld wordt deze gepubliceerd op de website. In deze planning wordt rekening gehouden met de deadlines voor formele afhandeling van zaken zoals omschreven in de WMS. Aan de hand van deze planning kunt u zien wanneer bepaalde zaken op de MR agenda zullen staan.

 

De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website na definitieve vaststelling door de MR. Agendapunten die onder embargo aan de MR worden voorgelegd, zoals protocollen in ontwerpstadium, of informatie met betrekking tot personen, worden niet openbaar gemaakt. Ook de jaarverslagen van de MR kunt u vinden op de website. Verder geven wij steeds een update van onze bezigheden in de Langszij.

 

Interesse in de MR?

 

Als u als ouder ook lid wilt worden van de MR dan kunt u zich kandidaat stellen wanneer er een vacature is in de oudergeleding. Zodra er een vacature is, worden alle ouders hiervan via een email op de hoogte gebracht. Als blijkt dat meerdere ouders interesse hebben om lid te worden dan wordt een verkiezingsprocedure in gang gezet, waarbij de kandidaten zich even kort schriftelijk kunnen voorstellen aan de ouders. Daarna kunnen alle ouders anoniem hun stem uitbrengen door per persoon  één stembiljet in te vullen en in de stembus te deponeren. De uitslag wordt daarna zo snel mogelijk bekend gemaakt en… wie weet kunnen we u dan verwelkomen als nieuw MR lid!

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad (Stichting SchOOL), waartoe ook OBS de Boeier behoort, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR buigt zich over aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of de meerderheid van de scholen die door Stichting SchOOL worden bestuurd. Leden van de GMR hoeven niet tevens lid te zijn van de MR. Wel is voorwaarde dat zij als ouder of leerkracht betrokken zijn bij een openbare school die bestuurd wordt door Stichting SchOOL.

Obs De Boeier heeft twee afgevaardigden in de GMR, beiden ouders van leerlingen op onze school:

Mark de Haan

Jurgen Hoole

 

 

Meer informatie over de GMR is te vinden op de website van Stichting SchOOL: www.stichtingschool.nl.