Ouderavond 28 februari

Geplaatst op dinsdag 12 maart 2019
Ouderavond 28 februari
De oudervereniging heeft de cijfers gepresenteerd en een kort gesprek gevoerd met de aanwezigen over de besteding van gelden, over hoe lastig het is om ouders er discreet aan te herinneren dat ze hun ouderbijdrage nog moeten betalen (meestal is de reden van het uitblijven van betaling dat men het vergeten is) en over hoe er wordt omgegaan met de kosten door de jaren heen.

Roelie heeft daarna de ouderavond in juni 2018 in herinnering geroepen. De kernwaarden van Ouderbetrokkeneheid 3.0 stonden toen centraal. Die kernwaarden zijn:

  • We zijn gelijkwaardig
  • We zijn samen verantwoordelijk
  • We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar
De ‘we’ die hier genoemd wordt zijn ouders en leerkrachten/de school samen.

Naar aanleiding van de avond in juni hebben we op school besloten om aan het begin van het schooljaar nieuwjaarsrecepties te houden en ervoor te zorgen dat in de oudergesprekken communicatieplannen op maat worden afgesproken. Eén van de vragen op de ouderavond in februari was dan ook: wat was positief aan de nieuwjaarsrecepties en hoe zou dat ook kunnen? Werken de communicatieplannen op maat goed? De nieuwjaarsrecepies zijn over het algemeen goed ontvangen. Het is het moment om de leerkracht een beetje te leren kennen en het is leuk om andere ouders te leren kennen. Dat geldt dan voornamelijk voor de onderbouw. In de midden- en bovenbouw ken je de meeste ouders al wel. Wat wel enigszins gemist wordt is de informatie aan ouders over wat er globaal te verwachten is gedurende dat specifieke schooljaar. De vraag daarbij is: kan school een duidelijke afspraak maken over vorm en inhoud van de receptie? Een suggestie als aanvulling is dan om een centraal, plenair deel te laten voorafgaan aan het deel in de klas. Als gezamenlijke opening van het schooljaar zou je misschien iets kunnen doen dat vergelijkbaar is aan wat we doen met kerst. Dus een hapje en een drankje op het plein.

Ouderbetrokkenheid betekent niet alleen informeren maar juist ook samenwerken. Waarin zouden we meer de samenwerking kunnen vinden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer ouders komen naar een ouderavond, bijvoorbeeld? Veel van de suggesties die gegeven werden hadden we ook al uitgevoerd. Mooie aanvullingen daarop waren: ouders meer vragen voor ‘projectmatige’ hulp. Dus per onderwerp hulp vragen. Niet zo zeer structureel. Google forms gebruiken voor dit zaken en klassenouders inschakelen bij de activering van hulp of het bijwonen van ouderavonden.

Een poos geleden is er door Scholen met Succes een peiling gehouden onder ouders. Welke vragen en verlangens zaten er nou eigenlijk onder de antwoorden en de uitkomsten van de peiling? De punten waar wij verbeteracties op zouden kunnen ondernemen, voortkomend uit de peiling zijn: contact met de school (dus niet de leerkracht maar de school), begeleiding van leerlingen die meer of minder aankunnen dan gemiddeld en duidelijkheid mbt schoolregels. Wat er op de ouderavond over is gezegd is dat het wellicht leuk zou zijn om werkgroepen te formeren van zowel ouders als leerlingen, om de Langszij wat aantrekkelijker te maken en dat het handig zou kunnen zijn om meerdere functionarissen binnen school te hebben die zouden kunnen worden benaderd in geval van moeilijkheden (vroeger heette dat vertrouwenspersoon). Een andere suggestie was om een schoolinformatie markt te organiseren met een bepaald thema, bijvoorbeeld over het voortgezet onderwijs.

Een vierde onderwerp dat we bij de kop hebben gehad was ons schoolrooster. Aan welke wensen zou het allermooiste rooster moeten voldoen voor ouders, kinderen en leerkrachten? We hebben daarbij een artikel aangedragen (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/17/de-basisschool-houdt-nu-nog-slechts-pseudopauzes-a3633828) Met daarin de verschillende meest gangbare roosters in het basisonderwijs. De gezamenlijke conclusie was wel dat dit een lastig onderwerp is om snel een eenduidig antwoord op te kunnen geven.

Al met al hebben we een gezellige en goede avond gehad ook al was het aantal aanwezigen wel erg laag. Bovenstaande is een weerslag van dat wat er opgeschreven is zowel als wat in het gesprep ter afronding naar voren kwam.

We gaan nadenken over het vervolg op suggesties en aandachtspunten die aangedragen zijn. In elk geval hebben we 16 mei vastgelegd voor een volgende ouderavond. Een punt dat dan zeker opnieuw aan de orde zal komen is ons schoolrooster.

Op de site staan (of komen binnenkort) de powerpoint van de oudervereniging. foto’s van de opmerkingen die gemaakt zijn op 28 februari alsmede de link naar het artikel dat bij het onderwerp andere schooltijden is aangedragen.