Aanpassen schooltijden

Update

Op 13 februari 2018 is de werkgroep Andere Schooltijden voor de laatste keer bijeen geweest. We hebben een goede en leuke avond gehad. Er is veel informatie gedeeld met elkaar. Ik heb naast informatie veel achtergronden gekregen en ik denk dat ik daarmee verder kan om argumenten te wegen en uiteindelijk een beslissing te nemen m.b.t. de vraag die er ligt over andere schooltijden: moeten we overgaan op een continu rooster voor de Boeier en zo ja hoe geven we dat vorm?

Ik heb de werkgroep bedankt voor de geleverde inspanningen. Ik stel het zeer op prijs dat ouders en leerkrachten er zoveel tijd en energie aan hebben besteed.

Nu ga ik eerst verder met het team in gesprek over dit onderwerp. Het hele proces heeft nogal wat teweeg gebracht en het is nu zaak om samen te kijken waar we uitkomen met daarin meegenomen de informatie vanuit de werkgroep. De gesprekken in en met het team zullen vanaf mei plaatsvinden.

Zodra er meer nieuws is zal ik daarover berichten via de Langszij en op deze plek op de site.

Roelie Renzema

Door de veranderingen in het onderwijs is het noodzakelijk geworden om de schooltijden eens goed onder de loep te nemen, zodat er een keuze gemaakt kan worden voor een eventuele aanpassing. Dit zal gedaan worden door een kleine werkgroep bestaande uit ouders, personeel en de directie.

 

Doel van de werkgroep:
Het onderzoeken van schooltijden die nodig zijn om te kunnen bezuinigen en die passen binnen de visie van de school. Het streven is om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in het jaar 2020, de vernieuwde schooltijden volledig in te laten gaan.
De intentie is wel dat er vanaf het komend schooljaar gewerkt wordt met een overgangsrooster. Dit kan alleen als het proces goed verloopt.

 

Verloop van het proces:
De werkgroep is een schakel tussen de leerkrachten/ouders/aanstaande ouders. Er is vanuit alle betrokkenen input nodig om een goed oordeel te kunnen vellen over de te onderzoeken modellen.
Het model dat uiteindelijk gekozen gaat worden, komt voort uit de input.
Aan het eind van het proces neemt de directie een voorgenomen besluit dat wordt voorgelegd aan de MR.
De MR beslist of het proces goed is verlopen waarna er een besluit genomen kan worden.

Heel belangrijk tijdens het hele proces is om goed met iedereen te blijven communiceren, vanaf het begin tot aan de besluitvorming.

 

Redenen om dit onderzoek te doen:
Financieel:
De huidige situatie van de Boeier is als volgt: De kinderen uit de onderbouw volgen ongeveer 880 lesuren per jaar, de bovenbouw 1000 lesuren per jaar.
De leerkrachten uit de onderbouw werken echter wel ongeveer 1000 lesuren per jaar omdat zij de leerkrachten van de bovenbouw ondersteunen met bv de Boeiende middag als de onderbouw vrij is. Dit kost de school ongeveer €60.000,00 per jaar.

Het ministerie vergoedt per leerjaar 940 lesuren per jaar. Dit is ook het gemiddeld aantal uren dat onze kinderen per jaar naar school moeten gaan.

Organisatorisch:
Ouders met kinderen in de onderbouw en bovenbouw ervaren organisatorisch nog wel een uitdaging wanneer de ene leerling ’s middags vrij is en de andere wel naar school moet. Ook met extra vrije dagen is dit een uitdaging.

Onderwijskwaliteit:
Naast de bezuinigingen heeft de onderwijskwaliteit de hoogste prioriteit bij het onderzoeken.

De volgende vraag nemen we mee in ons onderzoek:
Wat levert het ons op aan verbetering van de onderwijskwaliteit als we de schooltijden veranderen? Hier hebben wij nog geen duidelijk antwoord op. Uit verschillende onderzoeken komen verschillende resultaten. Er is nog geen verband aangetoond tussen beiden.