Medezeggenschapsraad

Vergaderdata MR obs De Boeier schooljaar 2019-2020

9 september 2019
28 oktober 2019
9 december 2019
13 januari 2020
24 februari 2020
6 april 2020
18 mei 2020
22 juni 2020

 

Medezeggenschapsraad van obs De Boeier

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. Het emailadres van de MR is mr.boeier@stichtingschool.nl

 

De MR geledingen
De MR bestaat uit 2 geledingen, een ouder- en een personeelsgeleding:

– De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders van de school.

– De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school.

 

MR leden Schooljaar 2018-2019

OUDERGELEDING

Hanneke Hofman (voorzitter)

Arjan Kraster

Marlies Weistra

Jacqueline Haar

PERSONEELSGELEDING

Joyce Albers (secretaris)

Daniella Morcus

Suzette Ubbink-Warmelink

Klaske Stehouwer

Doel en taak van de MR

Het doel van medezeggenschap in het onderwijs is het bevorderen van het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen.

De MR is van grote waarde, omdat het een orgaan is voor inspraak en hierbij de belangen worden behartigd van ouders en leerkrachten, en daarmee ook van de leerlingen. Het is het officiële (bij wet ingestelde) contactorgaan en klankbord tussen enerzijds de ouders en het personeel en anderzijds de schooldirectie, waarbij we streven naar transparantie en goede onderlinge communicatie.

De MR kent verschillende bevoegdheden:

  • Bij de algemene bevoegdheden gaat het voornamelijk om het recht op voldoende informatie en het initiatiefrecht. Dit betekent dat de directie de MR altijd voldoende informatie dient te verschaffen en dat de MR m.b.t. zaken die de school aangaan het recht heeft zelf een uitspraak of een voorstel aan de directie voor te leggen.
  • De bijzondere bevoegdheden betreffen de advies- en instemmingsbevoegdheid. Bij deze bevoegdheden gaat het voornamelijk om het recht om advies c.q. instemming te geven aangaande een besluit voordat deze wordt genomen. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat beschreven bij welke besluiten het adviesrecht en bij welke het instemmingsrecht geldt. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.infowms.nl.

Werkwijze MR

De MR komt ongeveer acht keer per schooljaar bijeen. In principe zijn deze vergaderingen openbaar met uitzondering van agendapunten die onder embargo aan de MR worden voorgelegd of waarbij informatie met betrekking tot personen wordt behandeld. Desgewenst kan iedere ouder een agendapunt voor de MR agenda aandragen. Dit kan schriftelijk via het emailadres van de MR: mr.boeier@stichtingschool.nl Op dit emailadres kunt u ook terecht met uw vragen en opmerkingen of om u aan te melden als u eens een vergadering wilt bijwonen.

Notulen en jaarverslag MR

De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website na definitieve vaststelling door de MR. Agendapunten die onder embargo aan de MR worden voorgelegd, zoals protocollen in ontwerpstadium, of informatie met betrekking tot personen, worden niet openbaar gemaakt. Ook de jaarverslagen van de MR kunt u vinden op de website. Verder geven wij steeds een update van onze bezigheden in de Langszij.

Interesse in de MR?

Als u als ouder ook lid wilt worden van de MR dan kunt u zich kandidaat stellen wanneer er een vacature is in de oudergeleding. Zodra er een vacature is, worden alle ouders hiervan via een email op de hoogte gebracht. Als blijkt dat meerdere ouders interesse hebben om lid te worden dan wordt een verkiezingsprocedure in gang gezet, waarbij de kandidaten zich even kort schriftelijk kunnen voorstellen aan de ouders. Daarna kunnen alle ouders anoniem hun stem uitbrengen door per persoon  één stembiljet in te vullen en in de stembus te deponeren. De uitslag wordt daarna zo snel mogelijk bekend gemaakt en… wie weet kunnen we u dan verwelkomen als nieuw MR lid!

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad (Stichting SchOOL), waartoe ook OBS de Boeier behoort, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR buigt zich over aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of de meerderheid van de scholen die door Stichting SchOOL worden bestuurd. Leden van de GMR hoeven niet tevens lid te zijn van de MR. Voorwaarde is wel dat zij als ouder of leerkracht betrokken zijn bij een openbare school die bestuurd wordt door Stichting SchOOL.

Meer informatie over de GMR is te vinden op de website van Stichting SchOOL: www.stichtingschool.nl.