Ouderraad

De ouderbijdrage
De jaarlijkse ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven die het schoolbestuur niet vergoed krijgt door het rijk.  
Het gaat hier om extra activiteiten rond het sinterklaasfeest, kerstfeest, pasen, de jaarlijkse sport- en speldag, het afscheid van de schoolverlaters, etc.
 
Sinterklaasfeest
€ 5.00
Kerst
€ 1.00
Pasen
€ 0.50
Meester/juffendag
€ 0.25
Koningsspelen
€ 0.25
Eindfeestgroep 8
€ 2.00
Sport en speldagen
€ 2.00
Bibliotheek
€ 1.00
Afschrijvingen
€ 1.00
reserveringen
€ 1.00
 
 
Totaal
€ 14.00
 
 
Excursie alle groepen
€ 11,50
 
Schoolreis/kamp
Groep 1  €  3,50
Groep 2  €  8,50
Groep 3  €  8,50
Groep 4  € 13,50
Groep 5  € 21,00
Groep 6  € 34,00
Groep 7  € 62,50
Groep 8  € 115,00
 
De bedragen van de excursie en de ouderbijdrage zijn een gemiddelde van alle 8 schooljaren.
Gedaan omdat anders de kosten voor groep 8 te hoog worden.
 
NL 90 RABO 0327 2452 98                     
t.n.v Oudervereniging de Boeier, onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind, groepsnaam en ouderbijdrage 18/19

Nieuw:

2015-2016:

Beste ouders, verzorgers,

De school vindt het belangrijk dat er naast het reguliere lesaanbod extra activiteiten georganiseerd worden die de tijd voor onze kinderen op school nog leuker maakt. Een groot deel van deze activiteiten worden door de leerkrachten zelf georganiseerd, waarbij de ouderraad voor ondersteuning zorgt. Voor deze activiteiten moeten ook zaken geregeld worden die extra geld kosten, zoals de boodschappen, het vervoer, het verblijf, etc. Dit wordt bekostigd door de vrijwillige ouderbijdrage. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten niet georganiseerd worden. De school heeft de inning en het financiële beheer van deze vrijwillige ouderbijdrage tot nu toe uitbesteed aan de ouderraad, vanaf 1 januari 2018 aan de oudervereniging.

Waarom overgestapt van ouderraad naar oudervereniging?
De ouderraad zoals u ons kent binnen De Boeier wordt per 1 januari 2018 formeel een oudervereniging. Op deze manier kunnen wij de inning van de ouderbijdrage en het financiële beheer rondom de activiteiten die wij organiseren samen met school beter regelen.

Iedere ouder met leerling(en) op de Boeier wordt gevraagd lid te worden van de oudervereniging. In januari zal u daarvoor een aanmeldingsformulier ontvangen.

Wie zijn wij?
Wij zijn een enthousiast team (ouderraad) van ouders die actief zijn voor de ondersteuning van allerlei extra activiteiten binnen school. Via werkgroepen geven we hier samen met de leerkrachten invulling aan. De ouderraad van de oudervereniging kent momenteel drie bestuursleden en 6 leden.

De ouderraad bestaat uit:

 • Joyce Post
 • Marieke de Rijk
 • Kirsten Kok
 • Anastasie Loembet
 • Joyce Oostweegel
 • Linda Boerenkamp
 • Joanne Baars
 • Esther Leij

Wat doet onze oudervereniging?
De oudervereniging int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Ook verricht zij praktische ondersteuning voor de leuke zaken op school. Het gaat om activiteiten ter ondersteuning van het reguliere lesaanbod en rijker maken van het onderwijs maar ook ter ondersteuning van feesten op school kortom, activiteiten die de tijd op school van ieder kind nog leuker maakt, zoals:

 • schoolkampen
 • culturele excursies
 • schoencadeautjes met Sinterklaas
 • kerstfeest
 • Pasen
 • koningsdag
 • spelletjesdag voor de kleuters
 • de musical en het afscheid van de groepen 8

Voor deze activiteiten bieden wij onder andere ondersteuning in het doen van de benodigde boodschappen, het verdelen van de spullen over de klassen, het verdelen van sporttenues, etc.

Ook doen we het financiële beheer van de kampen, culturele uitjes en de overige activiteiten.

Daarnaast biedt de oudervereniging ondersteuning en het financiële beheer van activiteiten buiten schooltijd om zoals:

 • sporttoernooien
 • avondvierdaagse
 • een actiedag voor het schoolplein

Hoe geven we dit vorm?
De afstemming met school vindt geregeld plaats via directeur en de bouwcoördinatoren (Jet de Bruyne, Marieke van Bruinessen, Mandy ten Hag en Petra Husmann). Voor een aantal activiteiten (Sint, Kerst, Koningsspelen en het jaarlijkse schoolproject) bestaan werkgroepen van leerkrachten aangevuld met een aantal leden uit ons team, die deze activiteiten organiseren en uitvoeren.

Uiteraard kunnen we dat niet zonder de hulp van de ouders, daarom betrekken we graag zoveel mogelijk ouders bij het ondersteunen van activiteiten. Lijkt het u leuk om ons hierbij te helpen? Dan kunt u een mail sturen naar oudervereniging: or.boeier@stichtingschool.nl.

Hoe wordt dit bekostigd?
Elk jaar betalen de ouders voor elk schoolgaand kind op De Boeier de vrijwillige ouderbijdrage. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten niet georganiseerd worden. Omdat we halverwege dit schooljaar van ouderraad naar oudervereniging zullen overstappen, stellen wij voor om voor de rest van dit schooljaar de begroting 2017/2018 die door de ouderraad in juni 2017 is vastgesteld en waarmee is ingestemd door de directie en de oudergeleding van de MR, over te nemen.

Voortaan zal voor ieder volgend schooljaar uiterlijk in juni een begroting worden vastgesteld door het bestuur en ter inzage worden gelegd voor alle leden. De vrijwillige ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar wordt ter vaststelling voorgelegd aan alle leden van de oudervereniging  tijdens de jaarvergadering in het begin van het nieuwe schooljaar  en wordt  vervolgens ter instemming voorgelegd aan het bevoegd gezag (de directie van de school) en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Jaarvergadering en overige vergaderdata
Jaarlijks legt het bestuur van de oudervereniging verantwoording af over de financiën en de activiteiten. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering.  Vanwege de nieuwe organisatievorm per 1 januari 2018 zal de eerste jaarvergadering plaatsvinden tijdens de ouderavond woensdag 17 januari 2018. Deze jaarvergadering wordt daarna voor ieder nieuw schooljaar gehouden in september en is open voor alle ouders.

Door het jaar heen heeft het bestuur samen met onze overige teamleden van de oudervereniging een aantal overlegmomenten. De werkgroepen vergaderen op andere momenten. De data van de bestuursvergaderingen van  het schooljaar 2017-2018 staan aangekondigd op de website van de school, waar ook het verslag te vinden is van de reeds plaatsgevonden vergaderingen.

U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. Verder zijn we iedere week wisselend op maandagochtend of woensdagochtend aanwezig in de teamkamer. Loop gerust eens binnen, u bent altijd welkom.

Vragen of verdere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met de oudervereniging via: or.boeier@stichtingschool.nl of loop gerust eens binnen op maandagochtend of woensdagochtend in de teamkamer. Verdere informatie over de juridische regeling voor onze oudervereniging vindt u in de statuten (deze is te vinden op de website).

Wij hopen er ook in 2018 weer een gezellig jaar van te maken met prachtige activiteiten voor de kinderen!!

Graag tot ziens!

De ouderraad van de oudervereniging de Boeier