Ouderraad

De school vindt het belangrijk dat er naast het reguliere lesaanbod extra activiteiten  georganiseerd worden die de tijd voor onze kinderen op school nog leuker maakt. Dit wordt bekostigd door een vrijwillige ouderbijdrage.  De school heeft de inning en het financiële beheer van de vrijwillige ouderbijdrage, excursies en schoolreis uitbesteed aan de oudervereniging.

Zonder uw bijdrage kunnen deze belangrijk activiteiten niet georganiseerd worden. 

 

OUDERBIJDRAGEN 2018 / 2019

De ouderbijdragen* bestaat uit drie items:

Vrijwillige ouderbijdrage € 14,00
Excursie € 11,50
Schoolreis (verschillend per Groep)

Groep 1  €  3,50

Groep 2  €  8,50

Groep 3  €  8,50

Groep 4  € 13,50

Groep 5  € 21,00

Groep 6  € 34,00

Groep 7  € 62,50

Groep 8  € 115,00

*De bedragen zijn een gemiddelde van alle 8 schooljaren.

Graag betalen op Bankrekening NL 90 RABO 0327 2452 98  t.n.v. Oudervereniging de Boeier

Meld voor en achternaam, groepsnaam en ouderbijdrage 18/19.

Waarom een oudervereniging?
De ouderraad is per 1 januari 2018 formeel een oudervereniging. Op deze manier kunnen wij de inning van de ouderbijdrage en het financiële beheer rondom de activiteiten die wij organiseren samen met school beter regelen.

Iedere ouder met leerling(en) op de Boeier wordt gevraagd lid te worden van de oudervereniging. Als u heeft dit niet gedaan, kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden.  Graag inleveren bij het conciërgekantoor.

Wat doet onze oudervereniging?
De oudervereniging int en beheert de ouderbijdrage. Ook verrichten wij praktische ondersteuning voor de feesten, schoolkamp, excursies, Sinterklaas, kerstfeest, Pasen, sport dagen, avondvierdaagse enzovoort. Via werkgroepen geven we hier samen met de leerkrachten invulling aan.

Hoe wordt dit bekostigd?
Voor ieder volgend schooljaar (uiterlijk in juni) wordt een begroting vastgesteld door het bestuur en ter inzage voorgelegd voor alle leden. De ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar wordt ter vaststelling voorgelegd aan alle leden van de oudervereniging tijdens de jaarvergadering in het begin van het nieuwe schooljaar  en wordt  vervolgens ter instemming voorgelegd aan het bevoegd gezag (de directie van de school) en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Wie zijn wij?
Wij zijn een enthousiast team van ouders / verzorgsters:

  • Joyce Post, Secretaris
  • Kirsten Kok, Penning mester
  • Joanne Baars, Waarnemend voorzitter
  • Linda Boerenkamp
  • Magda Cyranowska
  • Wendy de Groot
  • Anastasie Loembet
  • Sabrina Losekoot
  • Jaap Slicht

Jaarvergadering en overige vergaderdata
Jaarlijks legt het bestuur van de oudervereniging verantwoording af over de financiën en de activiteiten. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering op school.

Wij zijn iedere week wisselend op maandagochtend of woensdagochtend aanwezig in de teamkamer. Loop gerust eens binnen, u bent altijd welkom.

Vragen of verdere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met de oudervereniging via: or.boeier@stichtingschool.nl

 

De ouderraad van de oudervereniging de Boeier