Protocol bij ziekmeldingen en vervangingen van de leerkracht

Om te zorgen dat we goed zijn voorbereid op de Boeier, is er een stappenplan bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht. Doel van het stappenplan is het zichtbaar en inzichtelijk maken welke stappen er genomen dienen te worden bij ziekte of afwezigheid. Dit stappenplan geldt voor het schooljaar 2019-2020.

Bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht:

  1. Als het een duobaan betreft, vraagt de leerkracht eerst de duo om in te vallen. Vervolgens belt de leerkracht de PLG-voorzitter en deelt meteen mee of een eventuele duo kan invallen.
  1. De PLG-voorzitter neemt contact op met onze interne invallers om in te vallen en meldt de ziekmelding in de ‘ziekmeldingsapp’.
  2. Er wordt contact gelegd met Slim-personeelsdiensten en Dit is Wijs met een vervangingsaanvraag.
  3. Als er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, dan wordt de groep naar huis gestuurd. Voor kinderen die niet naar huis kunnen is er opvang op school.
  4. Een groep wordt maximaal 1 dag naar huis gestuurd, is er de dag erna nog steeds geen invaller beschikbaar, dan wordt de parallelgroep naar huis gestuurd en gaat deze leerkracht voor de andere groep.

Naar huis sturen van een groep

Als een groep naar huis gestuurd wordt, dan hanteren we de volgende procedure:

  • Er wordt pas een klas naar huis gestuurd met toestemming van de directie. Bij dit verzoek wordt er nogmaals gekeken of alle bovenstaande mogelijkheden zijn doorlopen.
  • De ouders worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het feit dat er die dag geen les zal worden gegeven.
  • Er moet altijd opvang zijn op school voor kinderen die niet thuis kunnen zijn. Deze kinderen kunnen worden verdeeld, eventueel ook bij Steven, de vakleerkracht gym.
  • School informeert het bestuur over het naar huis sturen van een klas.
  • Ouders worden middels een mail geïnformeerd over de oplossing voor de eerstvolgende schooldag.