SchOOLwiki

zoekopdracht

OR

De ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van de leerlingen van de Boeierschool. Zij zetten zich vrijwillig
in om allerlei activiteiten in en rond school te ondersteunen of te coördineren. Ideaal zou zijn, al
iedere groep door minimaal 1 ouder vertegenwoordigd wordt (wij kunnen altijd versterking gebruiken).

Wat doet de OR precies?
– Het beheren van de ouderbijdrage.
– Namens de ouders meedenken en advies uitbrengen aan school betreffende schoolreisjes,
excursies en andere activiteiten.
– Het verzorgen van de boodschappen en andere benodigdheden voor schoolreisjes en
(feestelijke) activiteiten (zoals Sinterklaas en Kerst)
– Het fungeren als klankbord voor de school en de Medezeggenschapsraad (MR)

Vergaderingen
De OR vergadert regelmatig, waarbij de bouwcoördinatoren (BC) uit de onder- , midden- en
bovenbouw aanwezig zijn (dit jaar zijn de bouwcoördinatoren; Trudy Gerritsen, Janneke Aalbers, Nynke Vogel
en Pamela van Walbeek) Tijdens deze vergaderingen bespreken zij de diverse activiteiten die op
school georganiseerd worden. Ook kan de ouderraad zelf met ideeën voor activiteiten komen.
Daarnaast wordt de ouderraad geïnformeerd over de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school.

Eén keer per jaar wordt een algemene ouderavond gehouden. Op deze avond worden de activiteiten
waarbij de OR heeft meegewerkt, de jaarrekening en de begroting van de ouderraad besproken
(inbreng van de ouders is hierbij van essentieel belang). Algemene onderwerpen kunnen in de
rondvraag aan de orde worden gesteld. Daarnaast wordt elk jaar een actueel onderwerp/thema van
het leerprogramma uitgelicht, zodat de ouders zich daar ook meer in kunnen verdiepen en vragen
over kunnen stellen.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor vele doeleinden, zoals het Sinterklaas en kerstfeest. Ook allerlei
sport- en natuuractiviteiten, kunst en cultuurprojecten, versnaperingen tijdens schoolactiviteiten, de
collectie van bibliotheekboeken en de Lamy vulpen in groep 4 worden uit deze bijdrage betaald.
Samenvattend zijn het de zaken die ten goede komen aan de leerlingen van de Boeierschool en die
niet uit het schoolgeld betaald kunnen worden. De ouderbijdrage wordt ieder jaar tijdens de jaarlijkse
ouderavond vastgesteld. Ouders ontvangen via hun kind een factuur.

Indien het factuur niet meer in uw bezit is kunt u het bedrag overmaken op
rekeningnummer: 4402536 t.n.v. ouderraad Boeierschool o.v.v. de naam van uw kind en de groep
waar hij of zij in zit.

Aankondigingen, opmerkingen of ideeën
De ouderraad kunt u bereiken per mail of per postvak. Als u opmerkingen, vragen en ideeën heeft,
verzoeken wij u die op papier in te leveren bij de conciërge geadresseerd t.a.v. de Ouderraad, of per
mail te versturen t.a.v. de orboeier@live.nl. De ouderraad komt in principe elke
woensdagochtend om 8.30 uur bijeen in de teamkamer of hal in de middenbouw.

De samenstelling van de ouderraad is als volgt:

Voorzitter :  Inge de Beer
Vice-voorzitter :  Irene Medema
Penningmeester : Mitchell Harteman

Rianne Janssen
Marie Louise Wullems
Sylvia Kleine Rammelkamp
Cathy van Kleij
Caroline Patte
Katinka Jansen