Wat maakt ons 'De Boeier'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Boeier willen we hier graag benoemen: 
  • Meerbegaafdenonderwijs: In alle groepen op de Boeier wordt verdieping en verrijking aangeboden aan leerlingen die meer aan kunnen dan de reguliere lesstof.
  • Portfoliogesprekken: Op de Boeier vinden we eigenaarschap bij leerlingen belangrijk. Daarom organiseren wij meerdere keren per jaar kindgestuurde portfoliogesprekken met ouders.
  • Kwaliteit: Ons team werkt hard aan de kwaliteit van het onderwijs. We zijn niet snel tevreden en verbeteren ons waar mogelijk.
  • Anti-pestprogramma: Kinderen verlangen een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren, zonder gepest of uitgelachen te worden. Daarom werken wij in groep 1 t/m 8 met de Kanjertraining.
  • Bewegingsonderwijs: Twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. 
  • Ouderbetrokkenheid: Wij zijn ervan overtuigd dat ouder, leerkracht en kind als gelijkwaardige partners op moeten trekken om tot optimale schoolontwikkeling van het kind te komen. We hebben een actieve Oudervereniging die diverse activiteiten en 'extra's' voor de school organiseert.

Het team

Op de Boeier werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Boeier hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Een fijne leeromgeving